Q10 Hoe kan de doeltreffendheid van het beleid verhoogd worden? (ex post, enkelvoudig)

Wat kan je met deze verklarende evaluatievraag? Welk antwoord krijg je met deze vraag?

Bij een ex-post evaluatie van één beleidsinstrument vertaalt deze vraag zich naar: hoe kan de doeltreffendheid van het beleidsinstrument in het vervolg verhoogd worden?

Met het antwoord op deze vraag kunnen aanpassingen in het beleid en of de uitvoering worden gedaan om de doeltreffendheid te verhogen. Het is daarmee in feite geen verklarende vraag maar een veranderingsvraagstuk. Belangrijke input voor Q10 kan echter wel voortkomen uit de verklarende vraag Q9 (Wat verklaart de mate van doeltreffendheid van het beleid?).

De afbeelding hieronder visualiseert deze vraag.

Hoe verhoudt dit zich tot andere vragen?

Voor deze vraag kan gebruik gemaakt worden van antwoorden die gegeven zijn op Q9 (Wat verklaart de mate van doeltreffendheid van het beleid?), maar kan ook geput worden uit de volgende vragen:

Hoe kan je deze vraag beantwoorden?

Om deze vraag te beantwoorden kan gebruik gemaakt worden van methodes die op zoek gaan naar verklaringen, zoals regressieanalyse (O13), case studies (O4), Succes Case Method (O8), Qualitative Comparative Analysis (O9), Contribution analysis & Process tracing (O14) en gedragsinzichten (O15).

Niet alle gevonden verklaringen zullen mogelijk aanknopingspunten bieden om iets in het beleid of de uitvoering aan te passen om de doeltreffendheid te verhogen. Ten eerste kunnen er verklaringen zijn die buiten de invloedssfeer van de beleidsmaker vallen. Denk bijvoorbeeld aan de economische conjunctuur, de bevolkingssamenstelling of de bestuurlijke constellatie in Nederland. Dan zouden aanpassingen zich hooguit kunnen richten op het vergroten van de match van de maatregelen met de omgeving. Ten tweede kunnen aanpassingen andere of extra middelen vergen. Ook dat is geen gegeven (en afhankelijk van politieke besluitvorming). Los daarvan kan het antwoord op deze vraag tot een lijst van opties leiden om de doeltreffendheid te vergroten. Van deze opties zal een beoordeling moeten plaatsvinden welke kunnen leiden tot een vergroting van de doeltreffendheid, bijv. op basis van uitvoerbaarheid.

Keuzehulp opnieuw starten