Stappen evaluatieproces

Stap 1 Context bepalen

De context waarbinnen de evaluatie wordt uitgevoerd is van belang voor de vormgeving van het evaluatieproces. Binnen deze stap zijn een aantal vragen geformuleerd die je kunnen helpen om voorafgaand aan de evaluatie de relevante context te bepalen.

Stap 2 Vraagstelling bepalen

Tijdens een evaluatie vertrek je doorgaans vanuit één of meerdere centrale vragen die te maken hebben met je beleidstheorie. De beleidstheorie is het geheel aan veronderstellingen dat aan het beleid ten grondslag ligt. Binnen deze stap bepaal je aan de hand van de beleidstheorie de vraagstelling van de evaluatie.

Stap 3 Keuzehulp onderzoeksontwerp

Wanneer je de context en vraagstelling van de evaluatie heb vastgesteld, kun je beginnen met het formuleren van onderzoeksvragen. Samen vormen alle onderzoeksvragen de basis voor het onderzoeksontwerp. Vervolgens dien je na te gaan welke methoden en data je kunt gebruiken om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Voor deze stap is speciaal voor deze toolbox een Keuzehulp ontworpen.

Stap 4 Uitvoeren onderzoek

Na het vaststellen van het onderzoeksontwerp en de methode kan de uitvoering van het evaluatieonderzoek van start gaan. Deze stap bevat toelichting op drie fases van het evaluatieonderzoek, te weten (1) de start van de uitvoering, (2) terugkoppeling tijdens de uitvoering en (3) afronding van het onderzoek.

Stap 5 Rapporteren en communiceren

Aan het einde van het evaluatieproces wordt er doorgaans een evaluatierapport opgeleverd. Vervolgens start de communicatie over de uitkomsten en het rapport. Hoe zorg je dat de resultaten bij de juiste stakeholders terechtkomen en hoe communiceer je over de uitkomsten? 

Begin aan stap 1 Context bepalen